Меню


Розсилка новин

Головна ЦНАП Про затвердження Положення ЦНАП Воронізької селищної ради

gerbm

УКРАЇНА
ВОРОНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ


    Від 22 грудня 2017 року

Про затвердження Положення
ЦНАП Воронізької селищної ради на 2018 рік

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», рішенням 30 сесії Воронізької селищної ради від 23.11.2017 року «Про утворення Центру надання адміністративних послуг Воронізької селищної ради», з метою покращення якості надання адміністративних послуг

ВОРОНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Воронізької селищної ради згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Спеціалісту з розвитку території та інформації Рожок О.М. з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики,законності, правопорядку,територіального устрою та соціального розвитку селища.

 

 

Селищний голова                                                     В.Ю.Ястребов

 

Додаток 1
до рішення селищної ради
від «22» грудня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг
Воронізької селищної ради Шосткинського району Сумської області

І. Загальні положення


1. Центр надання адміністративних послуг Воронізької селищної ради – є структурним підрозділом виконавчого комітету Воронізької селищної ради, в якому надаються адміністративні послуги суб'єктам звернень через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
1.1. Повне найменування: Центр надання адміністративних послуг Воронізької селищної ради.
Скорочене найменування: ЦНАП Воронізької селищної ради, (далі ЦНАП).
2. ЦНАП підконтрольний і підзвітний селищному голові Воронізької селищної ради.
3. У своїй діяльності ЦНАП керується Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про адміністративні послуги", "Про звернення громадян", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Воронізької селищної ради, розпорядженнями селищного голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.
4. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначаються Воронізькою селищною радою та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.


II. Мета і завдання ЦНАП


2.1. Діяльність ЦНАП здійснюється за принципами:
2.1.1. Прозорості, відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг.
2.1.2. Орієнтації на суб'єкта звернення - забезпечення ефективної взаємодії із суб'єктом звернення.
2.1.3. Інформованості - забезпечення суб'єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних послуг.
2.1.4. Зворотнього зв'язку - встановлення зворотнього зв'язку із суб'єктом звернення.
2.1.5. Організаційної єдності - взаємодія адміністраторів ЦНАП з суб'єктами надання адміністративних послуг.
2.2. Метою роботи ЦНАП є надання якісних адміністративних послуг суб'єктам звернень.
2.3. Основними завданнями ЦНАП є:
2.3.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.
2.3.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.
2.3.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

IІІ. Повноваження ЦНАП

3.1. У межах своєї компетенції ЦНАП:
3.1.1. Надає суб'єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних послуг.
3.1.2. Приймає від суб'єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративної послуги, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг.
3.1.3. Видає суб'єктам звернень результат надання адміністративних послуг (адміністративний акт, рішення про відмову в задоволенні заяви суб'єкта звернення), оформлені суб'єктами надання адміністративних послуг.
3.1.4. Забезпечує взаємодію із суб'єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені строки.
3.1.5. Здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками адміністративних органів спільного обстеження об'єкта.
3.1.6. Здійснює облік виданих адміністративних актів.
3.1.7. Інформує керівництво селищної ради та її виконавчого комітету про порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг.
3.1.8. Готує пропозиції суб'єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедур надання послуг.
3.1.9. Забезпечує облік звернень суб'єктів звернень, адресованих селищному голові, керуючому справами (секретарю) виконкому.
3.1.10. Опрацьовує звернення суб'єктів звернень та надає їх для розгляду селищному голові, керуючому справами (секретарю) виконкому, відповідно до розподілу обов'язків.
3.1.11. За дорученням селищного голови направляє звернення на розгляд виконавчих органів, органів прокуратури, суду, підприємств, організацій та установ, відповідно до їх компетенції, про що інформує заявників.
3.1.12. Отримує у встановленому порядку від виконавчих органів матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на ЦНАП.
3.1.13. Інформує суб'єктів звернення про результати розгляду їх заяв та прийняті рішення.
3.1.14. Забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ у ЦНАП та готує справи для передачі до відповідних архівних установ.
3.1.17. Вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг інших ЦНАП України.
3.1.18. Вносить пропозиції селищному голові та керуючому справами (секретарю) виконкому щодо вдосконалення роботи ЦНАП.
3.1.19. В межах своєї компетенції проводить розробку нормативно-правих актів (рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови).
3.2. ЦНАП має право:
3.2.1. Отримувати від суб'єктів надання послуг інформацію, пов'язану з наданням адміністративних послуг, крім інформації, що становить державну таємницю.
3.2.2. Відмовляти у прийнятті документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у разі подання суб'єктом звернення документів не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою - шляхом письмового повідомлення суб'єкта звернення).
3.2.3 Інформувати керівників суб'єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв та інших документів щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.


ІV. Структура та організаційне забезпечення ЦНАП


4.1. Організаційне забезпечення ЦНАП здійснює його керівник.
4.2. Керівник ЦНАП:
4.2.1. Здійснює загальне керівництво роботою ЦНАП, забезпечує організацію та взаємодію адміністраторів ЦНАП з суб'єктами звернень та суб'єктами надання адміністративних послуг.
4.2.2. Здійснює моніторинг діяльності ЦНАП, проводить аналіз кількості звернень від суб'єктів звернень, вхідних та вихідних документів.
4.2.3. Забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кожній конкретній адміністративній послузі.
4.2.4. Забезпечує співпрацю ЦНАП із уповноваженими органами з питань надання адміністративних послуг.
4.2.5. Розглядає скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів ЦНАП.
4.2.6. Вносить пропозиції керівникам виконавчих органів селищної ради щодо удосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних послуг.
4.2.7. Вносить пропозиції керівництву селищної ради з питань підбору кадрів, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності адміністраторів ЦНАП, проведення навчань із працівниками.
4.2.8. Вносить пропозиції селищному голові щодо структури ЦНАП, технічного оснащення, матеріально-технічного обслуговування діяльності ЦНАП.
4.2.9. Забезпечує виконання інших завдань та доручень керівництва селищної ради з питань забезпечення організації надання адміністративних послуг ЦНАП та функціонування ЦНАП.
4.2.10. Через офіційний сайт Воронізької селищної ради www. voronizh-rada.gov.ua, забезпечує оприлюднення та вільний доступ до необхідних суб'єктам звернень відомостей щодо юридичного оформлення умов реалізації їх прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (порядок надання документів, перелік документів, необхідних для одержання адміністративних послуг, бланки формулярів, терміни видачі документів та надання адміністративних послуг, підстави для призупинення дії або анулювання документів, розміру плати за їх видачу (у разі встановлення) тощо.
4.2.11. Здійснює функції адміністратора.
4.2.12. Виконує завдання, передбачені чинним законодавством, завдання та доручення керівництва селищної ради з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг через ЦНАП.
4.2.13. Бере участь у засіданнях виконавчого комітету, апаратних нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться виконавчим комітетом Воронізької селищної ради.
4.2.14. Організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції ЦНАП.
4.3. Керівник ЦНАП повинен мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.
4.4. Керівник ЦНАП приймається і звільняється з посади селищним головою в порядку передбаченому чинним законодавством України.
4.5. На час відсутності керівника ЦНАП виконання його обов'язків покладається на одного з адміністраторів.
4.6. Посадові інструкції керівника ЦНАП та адміністраторів затверджуються селищним головою.
4.8. У ЦНАП здійснюється прийняття звітів, скарг, розгляд яких віднесено до повноважень виконавчих органів Воронізької селищної ради.
4.9. У приміщенні, де розміщується ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).
4.10. Штатний розпис та кошторис на утримання ЦНАП затверджується рішенням сесії Воронізької селищної ради.
4.11. Організація роботи ЦНАП здійснюється відповідно до Регламенту ЦНАП, що затверджується рішенням сесії Воронізької селищної ради.
4.12. Діловодство ЦНАП ведеться згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства України.
4.13. Селищна рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників ЦНАП, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки та іншим.


V. Матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП


5.1. ЦНАП утримується за рахунок коштів селищного бюджету та коштів з інших надходжень не заборонених законом.
5.2 Ведення бухгалтерського обліку здійснюється бухгалтерією Воронізької селищної ради.
5.3 Майно ЦНАП використовується у відповідності до чинного законодавства.
VI. Заключні положення
6.1. Припинення діяльності ЦНАП здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

 

 

Секретар селищної ради                                                         Симотка Т.А.

 


Designed by Dmitry Krolevetsky